MÈTODE – МЕТОДИКА

РУС

Основной метод музыкального образования и воспитания, используемый в Русской Академии Музыки Барселоны  — установка на инициирование творческого потенциала  учащегося, на поиск индивидуальных траекторий в обучении.

Наша  методика предлагает  три  основных  структурных  компонента  музыкального учебно-образовательного процесса:

  • обучение как деятельность, направленная  на оснащение учащегося   необходимыми знаниями, умениями и навыками;
  • воспитание, как процесс социализации личности;
  • просвещение как целенаправленное  и последовательное  приобщение учащихся  к духовным ценностям мировой музыкальной культуры.

Наши педагоги  решают задачи не только  по  формированию технического («двигательно-моторного») потенциала пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов и тд , по получению ими музыкально-теоретических и исторических знаний,  но и задачи   по общехудожественному  развитию  учащихся-музыкантов, формированию их культурного потенциала, их  эстетического кругозора.

CAT

El mètode principal d’educació musical que s’utilitza a l’Acadèmia Russa de Música de Barcelona és: el descobriment i el desenvolupament del potencial creatiu de cada alumne, i també la cerca de trajectes individuals en l’aprenentatge.

La nostra metodologia ofereix tres components bàsics del procés educatiu:

  • L’aprenentatge com a tasca: dirigida a dotar als alumnes dels coneixements i les habilitats professionals necessàries.
  • L’educació musical com a procés de creixement i socialització de cada persona.
  • La instrucció musical com una activitat dirigida als alumnes per donar-los a conèixer els millors exemples de la cultura musical universal.

Els nostres professors, no tant sols s’encarreguen d’ensenyar tècniques d’interpretació de pianistes, violinistes, violoncel·listes, cantants, etc. o en ensenyar coneixements de la teoria i la història de la música. Sinó que també es responsabilitzen de formar als alumnes en la resolució de problemes, i en el desenvolupament i enriquiment cultural.